MODEL DENUNCIA COMENTARIS VÍA FACEBOOK

DENUNCIA PER PRESUMPTE DELICTE INCITACIÓ ODI (FACEBOOK)

A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECCIO TERRITORIAL DE …….

En __________________________________, titular del DNI _____________ i amb domicili a efectes de notificacions a ______________________________, en el seu propi nom davant Vostè comparec i com millor sigui en dret,

E X P O S O

Que el art. 1 del EOMF encomana al Ministeri Fiscal promoure l’acció de la justícia, en defensa dels drets dels ciutadans i del interès públic, sigui d’ofici o a PETICIÓ DELS INTERESSATS, procurant la satisfacció del interès social.

Pel compliment del manifestat, l’ art. 3 del EOMF encomana al Ministeri Públic el vetllar pel respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques amb quantes actuacions exigeixi la seva defensa i exercitar les accions penals i civils provinents de delictes, intervenint en el procés penal instant les mesures cautelars que procedeixin i la pràctica de les diligències encaminades al esclariment dels fets, podent ordenar a la Policia Judicial aquelles diligències que estimi oportunes.

Que segons l’art. 7 del EOMF, pel principi d’imparcialitat el Ministeri Fiscal actuarà amb plena objectivitat e independència en defensa dels interessos que li estan encomanats, o sigui, amb independència al col·lectiu a qui pertanyi la ideologia política del denunciant.

Que mitjançant el present escrit, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la que es regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, i de les funcions conferides en el mateix, posem en coneixement d’aquesta Fiscalia General del Estado, els següents

F E T S :

PRIMER I ÚNIC.-

El denunciat va penjar al mur del seu Facebook una video/fotografía de manera pública per tal d’assegurar la máxima difusió i on s’amenaça/insulta/vexa a………………………i que incita clarament a l’odi caps als catalans.

El video que ha estat penjat des de el perfil de Facebook d’on s’ha tret la información : https://www.facebook.com/…..suposa una incitacióp a l’odi contra una part dels catalans, video que va ser penjat amb la intenció de que fos visionat per terceres persones

Els fets descrits poden ser constitutius d’un delicte d’incitació a l’odi previst i penat a l’Art. 510 del C.P., donat que del contingut dels twitts es despren clarament que va destinat a generar sentiments d’hostilitat contra determinats grups idelogics, i en concret contra els catalans que defensen la llibertat de decidir el seu futur com a poble, suposant el twitt en qúestio una incitació directa a la violencia contra lésmentat grup ideològic, només pel fet de ser-ho

Acompanyo copia del contingut del mur de facebook així com del vídeo visionat en el mateix

QUALIFICACIÓ JURÍDICA

Que sense perjudici de millor qualificació, o de la que correspongui de la investigació que es porti a cap, els fets exposats presenten indiciàriament els caràcters d’un delicte de incitació a l’odi previst i penat a l’art. 510 del Codi Penal amb l’agreujant d’ús de mitjans de comunicació (xarxes socials) el que facilita que els comentaris i continguts exposats siguin coneguts per molta gent.

AUTORIA

 Dels anteriors fets i delictes resulta presumptament autor el Sr.______________ de qui desconeixement mes dades, per la qual cosa sol·licitem les diligencies esbrinadores que es proposen per Atressí

Por tot l’esposat

DEMANO Que tingui per presentat aquest escrit, amb els seus documents, de conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la que es regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal; es procedeixi a obrir les diligències corresponents que portin al esclariment dels fets posats en el seu coneixement, i ordeni la pràctica de les diligencies d’investigació oportunes i adequades a la naturalesa dels possibles delictes, a la seva gravetat i a la probable alarma social creada, designant un fiscal especial per dirigir la investigació fins la seva conclusió i, en el seu caso, exerciti les accions penals oportunes contra totes aquelles persones que poguessin ser responsables d’activitats delictives.

ATRESSI DIC I: que en prova del exposat adjuntem els següents mitjans de prova.

ATRESSI DIC II: que segons el que disposa l’art. 5.2 EOMF interessem pel aclariment dels fets denunciats, o que es portin a cap i ordenar les següents diligències:

– Reclamar a Facebook España als efectes de que procedeixin a identificar el titular del compte @………. així com per que facilitin a la Fiscalia copia dels vídeos i comentaris referits

– Demanar autorització judicial per tal de bloquejar de forma cautelar la compte de Facebook ensementada

-Sol.licitar que per part de la Unitat d’Investigació Tecnologica dels Mossos d’Esquadra s’investiguin els fets proporcionat indetificació del titular del perfil de Facebook i contingut dels mur.

ATRESSI DIC III: que practicades les diligencies necessàries i evidenciat el caràcter presumptament delictiu dels fets, sol·licitem la judicialització del mateix mitjançant la formulació pel Ministeri Públic de l’oportuna querella o denuncia davant l’autoritat judicial competent.

ATRESSI DIC IV: que segons el que disposa l’art. 5.1 EOMF interessem que se’ns notifiqui la decisió que procedeixi respecte la incoació de la present denuncia, així como el resultat de les diligencies d’ investigació que s’ordenin.

 

Signat.- ____________________

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
%d bloggers like this: